November 26, 2022 | Hour 2 – Elevation Rhythm + TobyMac